برگر ها

hawaii
بلک برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / 2 پنیر / بیکن / قارچ / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص / چهار نوع پنیر

48,000 تومان
freshness
دابل برگر

گوشت مخصوص خالص دوبل / نان تست شده / پنیر دوبل / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

64,000 تومان
sea
کلاسیک برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

38,000 تومان
calzone
چیز برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / فلفل هالاپینو / پنیر / پیاز / کاهو / خیار شو / سس چیلی

43,000 تومان
classic
قارچ برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / قارچ / خیار شور / گوجه / پنیر / پیاز / سس مخصوص

43,000 تومان
neapolitan
اسموکی برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / پنیر / پیاز / گوجه / خیار شور / سس اسموکی

43,000 تومان
farmer
پستو برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / پنیر پستو / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / ریحان / سس مخصوص

43,000 تومان
slide1
فیلت برگر

راسته گوساله مزه دار شده / پیاز / پنیر / خیار شور / گوجه / نان تست شده / سس مخصوص

48,000 تومان
bg-pizza
چیکن برگر

سینه مرغ مزه دار شده / نان تست شده / پنیر / پیاز / کاهو / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

40,000 تومان
bg-pizza
مک برگر

گوشت مخصوص خالص / نان مک دونالد / پنیر / کاهو خیار شور / گوجه / سس مخصوص

43,000 تومان
bg-pizza
بلک بلک

گوشت مخصوص خالص / نان جو / پنیر / پیاز جعفری / خیار شور / گوجه / سس مخصوص

43,000 تومان
bg-pizza
چیلی برگر

گوشت مخصوص خالص / نان تست شده / فلفل هالاپینو / پنیر / پیاز / کاهو / خیار شو / سس چیلی

43,000 تومان